Tájékoztatás a VII. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes zongoraverseny során tárolt személyes adatok kezeléséről

továbbiakban zongoraverseny

A Zenevarázslatért Alapítvány által tárolt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. §, szerinti tájékoztatás.

Az adatkezelés célja: A zongoraverseny jogszerű lebonyolítása, a versenybeosztásról és a versenyeredményekről nyilvántartás kialakítása. A Zenevarázslat Mozgalom honlapján közzétett személyes adatok esetében az adatkezelés célja a nyilvánosság tájékoztatása a verseny lebonyolítási rendjéről.
Az adatkezelés jogalapja: 

  • A zongoraverseny lebonyolíthatóságának biztosítása

Az adatkezelésre jogosult személy: A Zenevarázslatért Alapítvány által megbízott versenyszervező.
Az érintettek és a kezelt adatok köre: a versenyzőket nevező iskola neve, a versenyzők neve, a korcsoportja,  kapcsolatfelvételhez szükséges email cím és telefonszám, a felkészítő tanár, a kísérő tanár neve, előadott darabok.
Az adatok forrása: Az adatokat a regisztrációkor maga a versenyző, illetve a felkészítő tanár adja meg.
Az adatkezelés időtartama: Jelen kötelező adatkezelés időtartama a verseny lebonyolítását követő 14 nap, azaz, 2023. május 8.

A honlapon közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli az adatkezelő, ha az érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik; így pl. a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: A Zenevarázslatért Alapítvány a nyilvántartásában folytatott adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.- ben, meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.

A versenyző saját adatai tekintetében jogosult betekinteni, valamint a nyilvántartásban tárolt adatainak helyesbítését, az adat korlátozását, illetve tiltakozhat adatainak kezelése ellen.

Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: 

  1. adattovábbításra nem kerül

Adatbiztonság: A Zenevarázslatért Alapítvány gondoskodik a nyilvántartásában tárolt személyes adatok biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. A Zenevarázslatért Alapítvány az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.